ZARZĄDZENIE nr 23/2011
DYREKTORA OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO
z dnia  28.12.2011r.

 REGULAMIN DLA PRZEWODNIKÓW OPROWADZAJĄCYCH PO OJCOWSKIM PARKU NARODOWYM

§ 1.
1. Po obszarze Ojcowskiego Parku Narodowego mogą oprowadzać wycieczki wyłącznie osoby mające aktualne terenowe uprawnienia przewodnickie na tereny Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej nadane przez upoważnione do tego organy oraz ważną licencje nadaną przez dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego.
2. Warunkiem uzyskania licencji jest uczestnictwo w szkoleniach prowadzonych przez Ojcowski Park Narodowy według programu opracowanego przez dyrekcję OPN i wykazaniem się odpowiednim zasobem wiedzy na temat Parku.

§ 2.
Przewodników oprowadzających po terenie Parku obowiązują przepisy ujęte w OGÓLNYCH I SZCZEGÓLNYCH ZASADACH UDOSTĘPNIANIA OPN oraz stosowania się do poleceń pracowników Służby Parku.

§ 3.
Poruszanie się wraz z oprowadzanymi wycieczkami po terenie Parku jest dozwolone wyłącznie po wyznaczonych szlakach turystycznych i rowerowych oraz drogach publicznych.

§ 4.
Zwiedzanie Parku w zakresie wykraczającym poza tereny, o których mowa w § 3. może odbywać się tylko po otrzymaniu zgody dyrektora Parku.

§ 5.
Liczba osób wycieczki zbiorowej obsługiwanej przez jednego przewodnika nie może przekraczać 50 osób.

§ 6.
Przewodnik jest zobowiązany do zapobiegania wszelkim działaniom ze strony oprowadzanej grupy mogącym niszczyć lub zmieniać naturalny krajobraz lub jego elementy, a w szczególności takie, jak:
1. usuwanie, niszczenie, uszkadzanie szaty roślinnej;
2. zbiór dziko rosnących roślin lub ich części, owoców , grzybów;
3. chwytanie, płoszenie i zabijanie dziko żyjących zwierząt, niszczenie nor i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich, wybieranie jaj;
4. niszczenie gleb, uszkadzanie i wydobywanie skał i minerałów;
5. wydobywanie szczątków zwierząt, roślin kopalnych i rozkopywanie namulisk jaskiń;
6. zakłócanie ciszy;
7. rozniecanie i palenie ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi;
8. zaśmiecanie i zanieczyszczanie gleby, wód i powietrza;
9. niszczenie i uszkadzanie zabytków kulturowych;
10. wyprowadzanie psów bez uwięzi;
11. obozowanie poza miejscami wyznaczonymi przez dyrektora Parku;
12. nielegalna penetracja jaskiń;
13. zatrzymywanie się autokarem wycieczkowym w miejscach niedozwolonych.

(...)

§ 8.
Obowiązkiem przewodnika jest poprawna interpretacja zagadnień przyrodniczych zgodnie z aktualnym stanem wiedzy o Ojcowskim Partu Narodowym i stosownie do obowiązujących przepisów prawnych.

§ 9.
Uprawniona Służba Parku ma prawo legitymowania przewodników oprowadzających wycieczki po terenie OPN, a w przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu – ma prawo nakładania ściągania grzywien w drodze mandatów karnych.

§ 10.
Przewodnicy mający uprawnienia do oprowadzania po terenie Krakowa a posiadający obecnie licencję dyrektora Parku na oprowadzanie po Ojcowski Parku Narodowym zachowują dotychczasowe nabyte uprawnienia.

§ 11.
Za bezpieczeństwo prowadzonej przez siebie grupy odpowiada przewodnik.

§ 12.
Podstaw ą niniejszego regulaminu są następujące akty prawne:
 - Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. nr 92 poz. 880 wraz z późn. zm.)
 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.08.97 w sprawie Ojcowskiego Parku Narodowego (Dz.U. nr 99 z dnia 21.08.1977r., poz. 607)
 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2003 w sprawie nadania statutu Ojcowskiemu Parkowi Narodowemu.

§ 13.
Traci moc zarządzenie nr 4/07 dyrektora OPN z dnia 4.4.2007 w sprawie regulaminu dla przewodników.

§ 14.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2012 r.