Aktualności

Jesteś na: Ogólne / Aktualności
ZAPYTANIE OFERTOWE
| 2016-02-02

Ojców, dn. 02.02.2016 r.

Zn. spr. IR.211.1.2016                                                                                            

 ZAPYTANIE  OFERTOWE

 Ojcowski Park Narodowy zamierza zlecić do wykonania opracowanie pn. „Projekt budowlany remontu zabezpieczającego ruiny zamku w Ojcowie wraz z odtworzeniem stropów w baszcie, budową pomostu widokowego, kasy biletowej, podziemnych instalacji elektrycznych i wod.-kan. oraz remontem ścieżek – na potrzeby ekspozycji poświęconej historii zamku.

Zakres zlecenia:

1). Zakres zlecanego projektu budowlanego obejmuje następujące elementy:

 1. Remont ścian, dachu i posadzki baszty wraz z odtworzeniem 2 stropów, schodów i okien.
 2. Trwałe zabezpieczenie pozostałości murów obwodowych zamku i filarów dawnego mostu przed wieżą bramną.
 3. Demontowalny stalowy pomost widokowy z barierami na terenie dawnego budynku mieszkalnego.
 4. Odprowadzenie wody deszczowej z dachu, wymianę stolarki okiennej i odnowienie wnętrza wieży bramnej (objętej osobnym zatwierdzonym projektem remontu).
 5. Ścieżki i stopnie terenowe na dziedzińcu zamkowym (w minimalnym niezbędnym zakresie).
 6. Doprowadzenie kabli energetycznych i słaboprądowych (monitoring, sterowanie ekspozycją) do wieży bramnej, baszty i punktu informacyjnego na dziedzińcu).
 7. Remont dolnego odcinka ścieżki prowadzącej na zamek (pomiędzy kładką na Prądniku a podnóżem wzgórza zamkowego) zapewniający zdrenowanie wód opadowych.
 8. Ogrodzenie z siatki (w poprzednim położeniu).
 9. Bramka wejściowa z kasą i sanitariatem dla personelu oraz przyłączami (wod-kan, energetyczne i słaboprądowe).

2). Projekt budowlany ma być sporządzony w oparciu o dokumenty wchodzące również w zakres opracowania:

 1. Opinia ostanie technicznym.
 2. Program konserwatorski.
 3. Uzgodnienia rzeczoznawców.
 4. Projekt decyzji ULICP podpisany przez osobę uprawnioną.

Prace projektowe mają być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

3). Wykonawca uzyska pozwolenie konserwatorskie na planowane w projekcie prace.

4). Wykonawca poniesie koszty uzgodnień rzeczoznawców. Pozostałe koszty urzędowe poniesie Zamawiający.

5). Czynności wynikające z ochrony obszarów Natura 2000 pozostają po stronie Zamawiającego.

6). Wykonawca wykona projekt budowlany w 5 kpl.

Powyższe opracowania mają być przekazane Zamawiającemu również w postaci elektronicznej.

Termin realizacji zlecenia:

Wykonanie projektu budowlanego inwestycji wraz z dołączonymi wszystkimi opracowaniami i uzgodnieniami rzeczoznawców,  potwierdzone protokołem odbioru wewnętrznego — do 29.03.2016 r.

Materiały przekazywane Wykonawcy przez Zamawiającego:

Zamawiający dostarczy Wykonawcy:

a)      aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową terenu inwestycji,

b)      inwentaryzację baszty,

c)      projekt remontu wieży bramnej,

d)     kopię warunków technicznych do zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków sanitarnych z ustępu przy kasie do zamku wydanych przez Urząd Miasta i Gminy w Skale,

e)      kopię warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydanych przez TAURON Dystrybucja Kraków,

f)       opinię geologiczną związaną z posadowieniem budynku kasy.

Termin składania ofert, forma i miejsce:

 1. Oferty należy złożyć najpóźniej do 10.02.2016 r.
 2. Oferta winna być złożona w formie pisemnej.
 3. Ofertę należy dostarczyć na adres: Ojcowski Park Narodowy, Ojców 9, 32-045 Sułoszowa

 Osobą upoważnioną do porozumiewania się z oferentami jest mgr inż.  Andrzej Weber lub pani Alina Cywicka

tel. /12/ 389 20 05 w. 119, faks /12/ 389 20 06,

e-mail:

opninwestycje [at] op.pl
, codziennie w dniach pracy w godz. 8.00-15.00

Adres do korespondencji:

Ojcowski Park Narodowy
Ojców 9
32-045 Sułoszowa