http://ojcowskiparknarodowy.pl/main/aktualnosci/st:4/idn:496.html

Aktualności

Zapytanie ofertowe dla zadania pn. "Ochrona czynna muraw przez wypas owiec i kóz na ostoi Góra Koronna w Ojcowie"
| 2019-03-29

Zapytanie ofertowe nr 3/2019

dla zadania pn.

„Ochrona czynna muraw przez wypas owiec i kóz na ostoi Góra Koronna w Ojcowie”

 realizowanego w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0017/18 „Ochrona czynna muraw kserotermicznych i naskalnych w Ojcowskim Parku Narodowym oraz utworzenie siedlisk zastępczych dla zagrożonych gatunków flory w formie ogrodu” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Typ projektu „2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych”.

 I. Zamawiający.

Nazwa: Ojcowski Park Narodowy (OPN)

Adres: 32-045 Sułoszowa, Ojców 9

Telefon: 12 389 20 05 w. 100

E-mail:

opnar [at] pro.onet.pl

 II. INFORMACJE OGÓLNE.

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień publicznych wynikający z „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19.07.2017 r. opracowanego na potrzeby realizacji projektu nr POIS.02.04.00-00-0017/18, zatwierdzonego przez Dyrektora Ojcowskiego P. N. dnia 15.01.2019 r.

 2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wypasu stada owiec i kóz wraz z przygotowaniem infrastruktury wypasowej w ramach zadania pn. „Ochrona czynna muraw przez wypas owiec i kóz na ostoi Góra Koronna w Ojcowie”.

 3. Kod CPV zamówienia (słownik kodów zamówień): 77400000

 4. Usługa objęta zamówieniem, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U.2015.1676), mieści się w kategorii 91.04.12.0 - Usługi związane z działalnością obszarów i obiektów ochrony przyrody, włączając ochronę dzikiej przyrody.

 5. Lokalizacja powierzchni wypasanej: Masyw „Góry Koronnej”, jeden z największych masywów skalnych w dolinie Prądnika, znajduje się w środkowej części Ojcowskiego Parku Narodowego, w miejscowości Ojców, gmina Skała (436 m n.p.m., GPS: 50°11'45.517" N 19°49'54.766" E) – załącznik nr 1.

  Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [ 5 ]
Załącznik 1_Lokalizacja i zasięg obszaru wykonania zamówienia.pdf Załącznik 1_Lokalizacja i zasięg obszaru wykonania zamówienia.pdf 8.73MB pobierz
Załącznik 2_Formularz ofertowy.pdf Załącznik 2_Formularz ofertowy.pdf 3.28MB pobierz
Załącznik 2. Formularz ofertowy.doc Załącznik 2. Formularz ofertowy.doc 1.99MB pobierz
Załącznik 3_Oświadczenie o spoełnianiu warunków.pdf Załącznik 3_Oświadczenie o spoełnianiu warunków.pdf 1.51MB pobierz
Zapytanie ofertowe_wypas 29.03.2019.pdf Zapytanie ofertowe_wypas 29.03.2019.pdf 16.81MB pobierz
Grafika : drukuj / nie drukuj