http://ojcowskiparknarodowy.pl/main/aktualnosci/st:5/idn:497.html

Aktualności

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego dla zadania pn. "Wykonanie projektu ogrodu i wykonanie ogrodu dla zagrożonych gatunków flory"
| 2019-04-03

Dyrektor Ojcowskiego Parku Narodowego ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Wykonanie projektu ogrodu i wykonanie ogrodu dla zagrożonych gatunków flory”. Szczegóły zadania znajdują się w załącznikach w zakładce "Zamówienia publiczne"..

Przedmiotowe zamówienia realizowane jest w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0017/18 „Ochrona czynna muraw kserotermicznych i naskalnych w Ojcowskim Parku Narodowym oraz utworzenie siedlisk zastępczych dla zagrożonych gatunków flory w formie ogrodu” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. typ projektu „2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych”.

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest:

a)      w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej skrótem PZP, o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP oraz regulaminu udzielania zamówień publicznych (Zarządzenie Dyrektora Ojcowskiego P. N. nr 18/2017 z dnia 26.09.2017 r.),

b)     w sposób pisemny – zgodnie z treścią art. 9 PZP,

c)      w oparciu o regulacje wskazane w art. 24aa ust. 1 PZP,

d)     w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

  1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

 

Grafika : drukuj / nie drukuj